1,000 குடும்பங்களுக்கு ெபருநாள் பரிசுப் ெபாட்டலங்கள் – coverage by Tamil Murasu

Tamil Murasu’s coverage of Jamiyah Singapore’s  Meat-for-Eid distribution held on 16th and 17th May 2020. Read the full story below.