தீபாவளி உணர்வை ஊட்டிய ‘புரோஜெக்ட் ஹேப்பினஸ்’ – coverage by Tamil Murasu

தீபாவளி உணர்வை ஊட்டிய ‘புரோஜெக்ட் ஹேப்பினஸ்’ – coverage by Tamil Murasu

Jamiyah Halfway House (Darul Islah) held the handover ceremony of their Project Happiness (Deepavali edition) on Wednesday, 11 November 2020.

Project Happiness is part of the home’s community engagement programme where the residents spring clean, paint and install new electrical appliances and furniture into the house of low-income families for the 4 festive seasons.

தீபாவளி உணர்வை ஊட்டிய ‘புரோஜெக்ட் ஹேப்பினஸ்’ – coverage by Tamil Murasu

Read the full article here.