உணவுத் தேவைக்கு நன்கொடை நாடுகிறது ஜாமியா சிங்கப்பூர் – coverage by Tamil Murasu

உணவுத் தேவைக்கு நன்கொடை நாடுகிறது ஜாமியா சிங்கப்பூர் – coverage by Tamil Murasu

Jamiyah held its Drive-Thru Drop-Off event to increase the food stock at Jamiyah Food Bank on Sunday, 21 March 2021.

The event was covered by Tamil Murasu. Read the full coverage here.

உணவுத் தேவைக்கு நன்கொடை நாடுகிறது ஜாமியா சிங்கப்பூர் – coverage by Tamil Murasu