‘900க்கும் அதிகமான குடும்பங்களுக்கு உணவு நன்கொடை தேவை’ – ஜாமியா உணவு வங்கி – coverage by Tamil Seithi Vasantham

‘900க்கும் அதிகமான குடும்பங்களுக்கு உணவு நன்கொடை தேவை’ – ஜாமியா உணவு வங்கி – coverage by Tamil Seithi Vasantham

Jamiyah held its Drive-Thru Drop-Off event to increase the food stock at Jamiyah Food Bank on Sunday, 21 March 2021.

The event was covered by Mediacorp’s Tamil Seithi on Vasantham. Read the full coverage here.

‘900க்கும் அதிகமான குடும்பங்களுக்கு உணவு நன்கொடை தேவை’ – ஜாமியா உணவு வங்கி – coverage by Tamil Seithi Vasantham