வசதிகுறைந்த இந்துக் குடும்பத்தின் வீட்டில் பண்டிகை உணர்வை ஏற்படுத்திய ஜாமியா இடைவழி இல்லத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் – coverage by Tamil Sethi (Vasantham News)

வசதிகுறைந்த இந்துக் குடும்பத்தின் வீட்டில் பண்டிகை உணர்வை ஏற்படுத்திய ஜாமியா இடைவழி இல்லத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் – coverage by Tamil Sethi (Vasantham News)

Jamiyah Halfway House (Darul Islah) held the handover ceremony of their Project Happiness (Deepavali edition) on Wednesday, 11 November 2020.

Project Happiness is part of the home’s community engagement programme where the residents spring clean, paint and install new electrical appliances and furniture into the house of low-income families for the 4 festive seasons.

வசதிகுறைந்த இந்துக் குடும்பத்தின் வீட்டில் பண்டிகை உணர்வை ஏற்படுத்திய ஜாமியா இடைவழி இல்லத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் – coverage by Tamil Sethi (Vasantham News)

Read the full article here.

Watch the coverage here (14:40 – 16:40).