தாய்மார்களுக்கு வலுவான ஆதரவும் அங்கீகாரமும் வழங்கப்படவேண்டும் : ஜாமியா அமைப்பு – coverage by Tamil Murasu

தாய்மார்களுக்கு வலுவான ஆதரவும் அங்கீகாரமும் வழங்கப்படவேண்டும் : ஜாமியா அமைப்பு – coverage by Tamil Murasu

On Saturday (12 June 2021), Jamiyah Singapore held a Women In Conversation Forum titled ‘Being Mothers: The Challenges, The Way Forward’. This forum is part of the lead-up to the launch of Jamiyah Singapore’s 28th Exemplary Mother Award (EMA).

During the forum, our panelists discussed issues concerning mothers and women in Singapore, addressing topics like the challenges faced by mothers, recognition of ‘motherhood’ and women’s rights in Singapore, as well as some tips from our skillful panelists on how mothers can remain relevant in dynamic Singapore.

Tamil Murasu covered the forum and the event. Please read the full article here.